CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

Ngày 25/11/2016, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã tổ chức  đại hội đồng cổ đông năm 2016. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng cũng như bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
Đại hội được tổ chức với hơn 70% cổ phần phổ thông có quyền dự họp dưới sự điều khiển của đoàn chủ tịch là Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT và Ông Huỳnh Bá Vân – Phó chủ tịch HĐQT.
Chủ tọa Đại Hội
Chủ tọa Đại Hội
Thay mặt Ban điều hành, Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 cũng như phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và 2016.
Trong suốt 2 năm gần đây, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục gặp nhiều khó khăn do không ổn định được bộ máy lãnh đạo do liên tục thiếu hụt thành viên Hội đồng Quản trị, vì vậy đại hội lần này được kỳ vọng rất lớn với việc tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT cũng như 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
Bo phieu
Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

Sau buổi làm việc hết sức nghiêm túc và trang trọng, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã thông qua được nhiều nội dung quan trọng như sau :
 • Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015
 • Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016
 • Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát
 • Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, 2016
 • Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty
 • Thông qua đề án tái cấu trúc Công ty
 • Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
 • Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty :
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT :
 1. Ông Lê Thành Anh – Phó tổng Giám đốc NXBGDVN
 2. Bà Dương Thị Việt Hà – Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
 3. Bà Bùi Thị Thu Lan – Trưởng phòng quản lý vốn đầu tư – Ban Kế hoạch tài chính NXBGDVN
Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát :
 1. Ông Nguyễn Quang Dũng – Phó tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
tang hoa HDQT
Chủ tọa Đại hội tặng hoa những người trúng cử thành viên HĐQT
 
Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tài liệu đính kèm :
- Biên bản đại hội
- Nghị quyết đại hội
  
Top