CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC
Trụ sở : Số 81, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321
Website: www.efi.vn    
THƯ MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 được tổ chức như sau:
1. Thời gian:  8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2016.
2. Địa điểm: Hội trường 22-12 NXBGD tại TP. Hà Nội - Số 187B Giảng Võ - Phường Cát Linh - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát;
 • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
 • Đề xuất sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp quy định hiện hành;
 • Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, 2016 của Công ty;
 • Đề xuất phương án tái cấu trúc doanh nghiệp;
 • Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018;
 • Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần tham dự
 • Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông chốt ngày 28 tháng 10 năm 2016.
 • Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.
5. Lưu ý khi tham dự Đại hội
 • Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng kí tham dự (mẫu được đăng tải trên website www.efi.vn) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 11 năm 2016.
 • Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
 • Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự;
6. Ban tổ chức Đại hội
Địa chỉ: Tầng 3 Số 25 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39747322 - Fax: 04-39747321.
Email: vannt@efi.vn.
Người liên hệ: Bà Nguyễn Tường Vân - Phòng Hành Chính, số điện thoại: 0988426320.    
     Trân trọng!
                                                                                                                                             Ngày 02 tháng 11 năm 2016
                                                                                                                                              
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                                            CHỦ TỊCH                                                                                                                                              NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

File đính kèm 
- Mẫu đơn ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch
- Chương trình họp, mẫu giấy ủy quyền
- Tờ trình số 1 : thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014
- Tờ trình số 2 : lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình số 3 : sửa đổi điều lệ
- Điều lệ hiện hành
- Tờ trình 04 tái cấu trúc công ty
- Đề án tái cấu trúc Công ty
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Quy chế làm việc của đại hội
- Quy chế bầu cử
- Dự thảo Biên bản Đại Hội
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội
  
Top