CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Văn phòng giao dịch: Tầng 9, Tòa nhà ICON4, số 243A La Thành, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 9747321

Nhà xuất bản giáo dục

Tiện ích

VN-INDEX

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
“V/v : thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán mã EFI”

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:
  • Tên chứng khoán:   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục
  • Mã chứng khoán:    EFI
  • Mã ISIN:                 VN000000EFI8
  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá:                10.000 đồng
  • Đăng ký giao dịch trên sàn: UPCOM
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 29/3/2021
1. Lý do và mục đích:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 4/2021
- Thời gian tổ chức, địa điểm thực hiện và nội dung cụ thể: được ghi trong thư mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi đến các cổ đông


*Thông báo
  
Top